การเรียนวิชานาฏศิลป์

          โรงเรียนอนุบาลพงศ์สถิต จัดการเรียนวิชานาฏศิลป์ สำหรับเด็กอนุบาลทุกระดับชั้น ไว้ในตารางเรียนปกติ เพื่อให้เด็กๆ มีพัฒนาการทุกด้านสมวัย ส่งเสริมให้กล้ามเนื้อแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม มีความสุข เบิกบาน ได้ฝึกทักษะต่างๆ ทั้งการสังเกต การฟัง การจำ การคิด การเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้เด็กๆ เติบโตทุกด้านอย่างสมวัย

          กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน จะมีตั้งแต่การดัดตัว ดัดแขน ดัดมือ ฝึกท่านั่ง ท่ายืน ท่าเดิน ฝึกสังเกต จดจำเนื้อเพลง จดจำท่ารำต่างๆ ฝึกคิดจินตนาการและสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวร่างกายให้เหมาะสมสอดคล้องกับจังหวะและเนื้อหาของเพลง ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ที่มีความชอบและสนใจในวิชานาฏศิลป์ได้เรียนรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากในตารางเรียนปกติ คือ วันอังคารและพุธ เวลา 14.00-15.00 น. ท่านผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานเรียนเพิ่ม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธุรการนะคะ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
phongsathit