​STUDENT LIFE in PHONGSATHIT

กิจกรรมประจำวัน


การเล่นเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กวัยอนุบาล ดังนั้นการจัดกิจกรรมประจำวันของเด็ก ๆ จะเป็นการเรียนรู้ผ่่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 

  • กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่: เพื่อพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัวและความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อแขน ขา ลำตัว โดยการเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี การเคลื่อนที่ตามคำสั่ง เล่นเครื่องเล่นสนาม การออกกำลังกายและวิชาพละ

  • กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก: เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ การเรียนรู้ผ่านศิลปะ การเขียนภาพ การเล่นสี การปั้น ต่อบล็อก การร้อยลูกปัด และเกมการศึกษา

  • กิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ - จิตใจ: เป็นการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น กล้าแสดงออก ชื่นชมในความสามารถของตนเอง โดยสอดแทรกในกิจกรรมประจำวัน

  • กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม: การได้อยู่ร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนโดยมีคุณครูเป็นผู้ดูแล และฝึกให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ในกฎเกณฑ์ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการเข้าสังคม รู้จักเล่นกับเพื่อนใหม่ รู้จักแบ่งปัน และรู้จักการรอคอย 

  • กิจกรรมพัฒนาด้านสติปัญญา: เด็ก ๆ จะได้พัฒนาการคิด การใช้ภาษา และพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์ โดยผ่านการเรียนรู้ในการพูด อ่าน เขียน และฝึกการเปรียบเทียบ จำนวนและสิ่งของ

  • กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: โรงเรียนอนุบาลพงศ์สถิตมีการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เด็ก ๆ จะได้ใกล้ชิดธรรมชาติโดยผ่านการลงมือทำ กิจกรรม Reuse Reduce Recycle การปลูกต้นไม้ และการใช้พลังงานอย่างประหยัด

คอร์สเรียนพิเศษ

15.00 - 15.50

สอนการบ้าน

14.10 - 15.00
อังคาร - ศุกร์

English

14.00 - 15.00
เฉพาะวันจันทร์

เทควันโด

14.00 - 15.00
เฉพาะวันอังคาร - พุธ

รำไทย

English

 

สอนโดยครูชาวต่างชาติเพื่อให้เด็กมีความคุ้นเคยและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ สอนผ่านการเล่น การทำศิลปะ ฝึกการฟังและพูดไม่ต่ำกว่า 3 วันต่อสัปดาห์

Music
ภาษาจีน

 

สอนการใช้คำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน การสนทนาอย่างง่าย การร้องเพลงภาษาจีน เพื่อฝึกให้เด็กมีความค้นเคยกับภาษาจีนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Computer

 

การจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดย ไทยคิดคอม มีประสบการณ์กว่า 17 ปีในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการใช้โปรแกรมให้เหมาะกับเด็ก

ดนตรี

 

การจัดการเรียนรู้ด้านดนตรี การร้องเพลง กิจกรรมเข้าจังหวะ และการเล่นคีย์บอร์ด โดยนักเรียนจะได้เรียนอย่างสนุกสนานผ่านบทเพลง

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now