​STUDENT LIFE in PHONGSATHIT

กิจกรรมประจำวัน


การเล่นเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กวัยอนุบาล ดังนั้นการจัดกิจกรรมประจำวันของเด็ก ๆ จะเป็นการเรียนรู้ผ่่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 

  • กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่: เพื่อพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัวและความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อแขน ขา ลำตัว โดยการเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี การเคลื่อนที่ตามคำสั่ง เล่นเครื่องเล่นสนาม การออกกำลังกายและวิชาพละ

  • กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก: เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ การเรียนรู้ผ่านศิลปะ การเขียนภาพ การเล่นสี การปั้น ต่อบล็อก การร้อยลูกปัด และเกมการศึกษา

  • กิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ - จิตใจ: เป็นการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น กล้าแสดงออก ชื่นชมในความสามารถของตนเอง โดยสอดแทรกในกิจกรรมประจำวัน

  • กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม: การได้อยู่ร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนโดยมีคุณครูเป็นผู้ดูแล และฝึกให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ในกฎเกณฑ์ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการเข้าสังคม รู้จักเล่นกับเพื่อนใหม่ รู้จักแบ่งปัน และรู้จักการรอคอย 

  • กิจกรรมพัฒนาด้านสติปัญญา: เด็ก ๆ จะได้พัฒนาการคิด การใช้ภาษา และพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์ โดยผ่านการเรียนรู้ในการพูด อ่าน เขียน และฝึกการเปรียบเทียบ จำนวนและสิ่งของ

  • กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: โรงเรียนอนุบาลพงศ์สถิตมีการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เด็ก ๆ จะได้ใกล้ชิดธรรมชาติโดยผ่านการลงมือทำ กิจกรรม Reuse Reduce Recycle การปลูกต้นไม้ และการใช้พลังงานอย่างประหยัด

คอร์สเรียนพิเศษ

15.00 - 15.50

สอนการบ้าน

14.10 - 15.00
อังคาร - ศุกร์

English

14.00 - 15.00
เฉพาะวันจันทร์

เทควันโด

14.00 - 15.00
เฉพาะวันอังคาร - พุธ

รำไทย

English

 

สอนโดยครูชาวต่างชาติเพื่อให้เด็กมีความคุ้นเคยและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ สอนผ่านการเล่น การทำศิลปะ ฝึกการฟังและพูดไม่ต่ำกว่า 3 วันต่อสัปดาห์

Music
ภาษาจีน

 

สอนการใช้คำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน การสนทนาอย่างง่าย การร้องเพลงภาษาจีน เพื่อฝึกให้เด็กมีความค้นเคยกับภาษาจีนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Computer

 

การจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดย ไทยคิดคอม มีประสบการณ์กว่า 17 ปีในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการใช้โปรแกรมให้เหมาะกับเด็ก

ดนตรี

 

การจัดการเรียนรู้ด้านดนตรี การร้องเพลง กิจกรรมเข้าจังหวะ และการเล่นคีย์บอร์ด โดยนักเรียนจะได้เรียนอย่างสนุกสนานผ่านบทเพลง

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
phongsathit

อนุบาลพงศ์สถิต โรงเรียน อนุบาล