ABOUT PHONGSATHIT KINDERGARTEN

สารจากผู้บริหาร,

 

คณะผู้บริหารและคณะครูมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแล เพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะ สติปัญญาเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลพงศ์สถิตสามารถเติบโตได้อย่างสมวัยตามพัฒนาการของลูกน้อย โรงเรียนมีความใส่ใจในเรื่องการเรียนการสอนและการดูแลเป็นอย่างดี มีการจัดหาผู้สอนที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กเล็ก รวมไปถึงการจัดหาครูเจ้าของภาษาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงแก่น การนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเด็กนักเรียนอย่างเต็มที่

ที่โรงเรียนจัดให้มีบรรยากาศที่อบอุ่น สวยงาม และปลอดภัย มีการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน อย่างสอดคล้องและลงตัว ไม่ว่าจะเป็นระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเอง นักเรียนกับครู นักเรียนกับโรงเรียน นักเรียนกับชุมชน นักเรียนกับสิ่งแวดล้อม นักเรียนกับสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้สิ่งต่างๆส่งเสริมและเกื้อกูลกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนและผู้เรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำความรู้ไปใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี อันเป็นไปตามแนวนโยบายการศึกษาพื้นฐานที่จะพัฒนาให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม

 

ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจในโรงเรียน ตลอดจนความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของคณะครู ผู้ปกครองและชุมชน ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาบุตรหลานให้เป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพต่อไป

 Sincerely, 

Orrathat Jarungsathitphong
​Head of School

Our History

โรงเรียนอนุบาลพงศ์สถิต ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554 และเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 ภายในโรงเรียนเป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องกิจกรรม ห้องสมุด ห้องศิลปะ และห้อง computer มีการจัดมุมประสบการณ์การเรียนรู้ ห้องดนตรี และห้องน้ำแยกสำหรับเด็กชาย-หญิง รวมถึงโรงอาหารที่จัดเป็นสัดส่วนเพื่อสุขอนามัย บริเวณด้านนอกอาคารมีสนามเด็กเล่น outdoor เพื่อเพิ่มทักษะและบริหารกล้ามเนื้อทั้งมัดเล็ก-ใหญ่และสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็ก ๆ จัดอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียว สะอาด ร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับแรก

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now