top of page

​ADMISSIONS

Admission_Sign.png

การสมัครเรียน

ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาว์โหลดใบสมัครได้โดย คลิกที่ Download Application ด้านขวามือ
​ขั้นตอนการสมัครเรียน
1. ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. ผู้ปกครองยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ห้องธุรการโดยแนบหลักฐานฉบับจริง
    และสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
-  สูติบัตร (ใบเกิดนักเรียน)
-  ทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/นักเรียน
-  บัตรประชาชน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
-  รูปถ่าย บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
-  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
-  ใบรับรองแพทย์/สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ
APP_DW_Blue.png
APP_DW_SFTBlue.png
หมายเหตุ  
โรงเรียนจัดชั้นเรียนตามอายุและวุฒิภาวะของนักเรียน
สำหรับนักเรียนใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
(ค่าเทอม) และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวันมอบตัว
สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียนถัดไป หรือตามที่โรงเรียนกำหนด

To request more information:


ติดต่อห้องธุรการ

จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 16.00 น.

02-726-7611
phongsathit@hotmail.com

You can also request more information with this form:

Your details were sent successfully!

การสมัครเรียน


ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาว์โหลดใบสมัครได้โดย คลิกที่ Download Application ด้านขวามือ

ขั้นตอนการสมัครเรียน

  1. ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน

  2. ผู้ปกครองยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ห้องธุรการ

โดยแนบหลักฐานฉบับจริงและสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ

  • สูติบัตร (ใบเกิดนักเรียน)

  • ทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/นักเรียน

  • บัตรประชาชน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง

  • รูปถ่าย บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

  • ใบรับรองแพทย์/สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ

 

หมายเหตุ  โรงเรียนจัดชั้นเรียนตามอายุและวุฒิภาวะของนักเรียน

                 สำหรับนักเรียนใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

                 (ค่าเทอม) และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในวันมอบตัว

                สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ก่อนเปิดภาค

                เรียนถัดไป หรือตามที่โรงเรียนกำหนด

 

 

bottom of page